Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tx. Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu