Chỉ dẫn, lên kế hoạch Du lịch khám phá / trải nghiệm, Việt Nam