Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh