Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch H. Mỹ Đức, Thủ đô Hà Nội