Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An