Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Khu du lịch đặc sắc

Tại Tp. Hải Dương, có những điểm thu hút du lịch sau đây