Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch Tp. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên