Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch H. Chương Mỹ, Thủ đô Hà Nội