Chỉ dẫn, lên kế hoạch du lịch H. Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh