Chỉ dẫn, lên kế hoạch Vườn sinh thái, Du lịch sinh thái