Chỉ dẫn, lên kế hoạch Vãn cảnh & check-in, Việt Nam