Chỉ dẫn, lên kế hoạch Tham quan bảo tàng, Việt Nam