Chỉ dẫn, lên kế hoạch Ruộng bậc thang, Du lịch khám phá / trải nghiệm