Chỉ dẫn, lên kế hoạch Quảng Trường, Du lịch văn hoá