Chỉ dẫn, lên kế hoạch Ngọn hải đăng, Du lịch biển đảo