Chỉ dẫn, lên kế hoạch Làng - Bản - Mường, Du lịch văn hoá