Chỉ dẫn, lên kế hoạch Khu nghỉ dưỡng, Du lịch nghỉ dưỡng