Chỉ dẫn, lên kế hoạch Hang động, Du lịch khám phá / trải nghiệm