Chỉ dẫn, lên kế hoạch Di tích lịch sử, Du lịch văn hoá