Chỉ dẫn, lên kế hoạch Đền - chùa, Du lịch tâm linh