Chỉ dẫn, lên kế hoạch Công viên nước, Công viên giải trí