Chỉ dẫn, lên kế hoạch Cao nguyên, Du lịch khám phá / trải nghiệm