Chỉ dẫn, lên kế hoạch Khách sạn khu vực Hạ Long, Khách sạn